Thiết kế website, Thiết kế web, Thiết kế web chuyên nghiệp

Site map|Hỗ trợ

Thương mại điện tử

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2010

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2010Trong năm 2010 Bộ Công Thương đã tổ chức điều tra, khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử tại 3.400 doanh nghiệp trên cả nước. Trên cơ sở số liệu thu thập được, Bộ Công Thương đã tiến hành phân tích, tổng hợp và đưa ra những đánh gia toàn diện về hiện trạng ứng dựng thương mại điện tử của Doanh nghiệp năm 2010
Tác giả : Cục TMĐT và CNTT
Năm xuất bản : 2010
Đinh dạng : PDF

Download

Để làm cơ sở cho việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 222 và hỗ trợ cho việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1073/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015, trong năm 2010 Bộ Công Thương đã tổ chức điều tra, khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử tại 3.400 doanh nghiệp trên cả nước. Trên cơ sở số liệu thu thập được, Bộ Công Thương đã tiến hành phân tích, tổng hợp và đưa ra những đánh gia toàn diện về hiện trạng ứng dựng thương mại điện tử của Doanh nghiệp năm 2010

Bình luận