Thiết kế website, Thiết kế web, Thiết kế web chuyên nghiệp

Site map|Hỗ trợ

Dành cho Quản trị web

Cấu hình Load balancing sử dụng Haproxy

Cấu hình Load balancing sử dụng HaproxyNgày nay nhu cầu thiết lập hệ thống online ngày càng cần thiết. Một trong những giải pháp giúp website luôn online là thiết lập hệ thống máy chủ cân bằng tải. Bài viết dưới đấy giúp bạn hiểu phần nào về một giải pháp cụ thể: HAPROXY
Mô hình triển khai

Bước 1: Cài đặt các gói yêu cầu:
yum -y install wget gcc gcc-c++ autoconf automake make
Bước 2: Download gói cài đặt haproxy
wget http://haproxy.1wt.eu/download/1.4/src/haproxy-1.4.20.tar.gz /download
Bước 3: Giải nén và tiến hành cài đặt
tar -zxf haproxy-1.4.20.tar.gz
cd haproxy-1.4.20
make TARGET=linux26
Bước 4: Copy servervices để khởi động
cp haproxy /usr/sbin/haproxy
Bước 5: Cấu hình file haproxy.cfg
 
vi /etc/haproxy.cfg
File cấu hình mẫu /etc/haproxy.cfg
global
      maxconn 4096
      pidfile /var/run/haproxy.pid
      daemon
 
defaults
      mode http
      retries 3
      option redispatch
      maxconn 2000
      contimeout 5000
      clitimeout 50000
      srvtimeout 50000
 
listen khanhnn 192.168.0.125:80
      mode http
      cookie APRIMO873LB insert
      balance roundrobin
      option httpclose
      option forwardfor
      stats enable
      stats auth khanhnn:123456
      server aprimow1 192.168.0.131:80 cookie arpimo873lb_aprimow1 check
      server aprimow2 192.168.0.132:80 cookie aprimo873lb_aprimow2 check
Khởi động  cân bằng tải bằng câu lệnh:
haproxy -f /etc/haproxy.conf
Đăng nhập vào giao diện quản trị bạn sẽ có các thông tin như hình sau:

Bình luận