VCSoft Home Budget - Phần mềm quản lý tài chính cá nhân

Dành cho Quản trị web

Hướng dẫn cài đặt MVC4 cho window server 2003 - iis6

Getting MVC 4 running on Server 2003


Hướng dẫn cài đặt MVC4 cho window server 2003 chạy iis 6 và cài đặt website chạy mvc.

Bước 1: Download và cài đặt .NET 4.0

Bước 2: Mở IIS > Click vào mục Web Service Extensions > Allowed Service ASP.NET v4.0

Bước 3: Click chuột phải vào website > Chọn Properties > Chọn tab ASP.NET > Chọn 4.0 trong mục ASP.NET version

Bước 3: Click chọn tab Home Directory > Click chọn Configuration > bên dưới box Wildcard application maps chọn Insert > Nhập vào đường dẫn:

c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll

Bỏ tích chọn "Verify that file exists" > Click OK, OK để hoàn thành

Copyright © 2019 VietCloud Team