VCSoft Home Budget - Phần mềm quản lý tài chính cá nhân

Công nghệ, giải pháp

Giải pháp convert video, code c

Giải pháp convert video, code cGiải pháp này giúp người dùng upload file video lên website, thực hiện convert tự động để giảm dung lượng file, cải thiện độ nét và chạy được trên các thiết bị di dộng.


Như đã biết, có rất nhiều định dạng video phổ biến hiện nay. Mỗi định dạng đều có những ưu việt khác nhau. Có định dạng thì có độ nét rất cao nhưng thường có dung lượng khá lớn và không phải thiết bị di động nào cũng hỗ trợ để xem được định dạng đó. Bởi thế các hãng phần mềm đã tạo ra những phần mềm có chức năng chuyển đổi các định dạng video này. Có rất nhiều nguyên nhân khiến người dùng muốn chuyển đổi định dạng video nhưng thường có ba nguyên nhân chính đó là: Giảm dung lượng file, cải thiện độ nét của video và để phù hợp với thiết bị di động hỗ trợ xem video.

Nền tảng: Window, C#, FFMpeg

Download :

VideoEncoder.rar (48.54 kb)
VideoEncoderAsync.rar (6.79 kb)
download FFmpeg win32 build


1. Source of Encoder.cs


using System;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;
 
 
namespace VideoEncoder
{
    public class Encoder
    {
 
        public EncodedVideo EncodeVideo(VideoFile input, string encodingCommand, string outputFile, bool getVideoThumbnail)
        {
            EncodedVideo encoded = new EncodedVideo();
 
            Params = string.Format("-i {0} {1} {2}", input.Path, encodingCommand, outputFile);
            string output = RunProcess(Params);
            encoded.EncodingLog = output;
            encoded.EncodedVideoPath = outputFile;
             
 
 
 
 
            if (File.Exists(outputFile))
            {
                encoded.Success = true;
 
                //get thumbnail?
                if (getVideoThumbnail)
                {
                    string saveThumbnailTo = outputFile + "_thumb.jpg";
 
                    if (GetVideoThumbnail(input, saveThumbnailTo))
                    {
                        encoded.ThumbnailPath = saveThumbnailTo;
                    }
                }
            }
            else
            {
                encoded.Success = false;
            }
 
 
            return encoded;
 
        }
        public bool GetVideoThumbnail(VideoFile input, string saveThumbnailTo)
        {
            if (!input.infoGathered)
            {
                GetVideoInfo(input);
            }
            int secs;
            //divide the duration in 3 to get a preview image in the middle of the clip
            //instead of a black image from the beginning.
            secs = (int)Math.Round(TimeSpan.FromTicks(input.Duration.Ticks / 3).TotalSeconds, 0);
            string Params = string.Format("-i {0} {1} -vcodec mjpeg -ss {2} -vframes 1 -an -f rawvideo", input.Path, saveThumbnailTo, secs);
            string output = RunProcess(Params);
 
            if (File.Exists(saveThumbnailTo))
            {
                return true;
            }
            else
            {
                //try running again at frame 1 to get something
                Params = string.Format("-i {0} {1} -vcodec mjpeg -ss {2} -vframes 1 -an -f rawvideo", input.Path, saveThumbnailTo, 1);
                output = RunProcess(Params);
 
                if (File.Exists(saveThumbnailTo))
                {
                    return true;
                }
                else
                {
                    return false;
                }
            }
 
 
        }
        public void GetVideoInfo(VideoFile input)
        {
            string Params = string.Format("-i {0}", input.Path);
            string output = RunProcess(Params);
            input.RawInfo = output;
            input.Duration = ExtractDuration(input.RawInfo);
            input.BitRate = ExtractBitrate(input.RawInfo);
            input.RawAudioFormat = ExtractRawAudioFormat(input.RawInfo);
            input.AudioFormat = ExtractAudioFormat(input.RawAudioFormat);
            input.RawVideoFormat = ExtractRawVideoFormat(input.RawInfo);
            input.VideoFormat = ExtractVideoFormat(input.RawVideoFormat);
            input.Width = ExtractVideoWidth(input.RawInfo);
            input.Height = ExtractVideoHeight(input.RawInfo);
            input.infoGathered = true;
        }
        private string RunProcess(string Parameters)
        {
            //create a process info
            ProcessStartInfo oInfo = new ProcessStartInfo(this.FFmpegPath, Parameters);
            oInfo.UseShellExecute = false;
            oInfo.CreateNoWindow = true;
            oInfo.RedirectStandardOutput = true;
            oInfo.RedirectStandardError = true;
 
            //Create the output and streamreader to get the output
            string output = null; StreamReader srOutput = null;
 
            //try the process
            try
            {
                //run the process
                Process proc = System.Diagnostics.Process.Start(oInfo);
 
                proc.WaitForExit();
 
                //get the output
                srOutput = proc.StandardError;
 
                //now put it in a string
                output = srOutput.ReadToEnd();
 
                proc.Close();
            }
            catch (Exception)
            {
                output = string.Empty;
            }
            finally
            {
                //now, if we succeded, close out the streamreader
                if (srOutput != null)
                {
                    srOutput.Close();
                    srOutput.Dispose();
                }
            }
            return output;
        }
        public string FFmpegPath { get; set; }
        private string Params { get; set; }
        private TimeSpan ExtractDuration(string rawInfo)
        {
            TimeSpan t = new TimeSpan(0);
            Regex re = new Regex("[D|d]uration:.((\\d|:|\\.)*)", RegexOptions.Compiled);
            Match m = re.Match(rawInfo);
 
            if (m.Success)
            {
                string duration = m.Groups[1].Value;
                string[] timepieces = duration.Split(new char[] { ':', '.' });
                if (timepieces.Length == 4)
                {
                    t = new TimeSpan(0, Convert.ToInt16(timepieces[0]), Convert.ToInt16(timepieces[1]), Convert.ToInt16(timepieces[2]), Convert.ToInt16(timepieces[3]));
                }
            }
 
            return t;
        }
        private double ExtractBitrate(string rawInfo)
        {
            Regex re = new Regex("[B|b]itrate:.((\\d|:)*)", RegexOptions.Compiled);
            Match m = re.Match(rawInfo);
            double kb = 0.0;
            if (m.Success)
            {
                Double.TryParse(m.Groups[1].Value, out kb);
            }
            return kb;
        }
        private string ExtractRawAudioFormat(string rawInfo)
        {
            string a = string.Empty;
            Regex re = new Regex("[A|a]udio:.*", RegexOptions.Compiled);
            Match m = re.Match(rawInfo);
            if (m.Success)
            {
                a = m.Value;
            }
            return a.Replace("Audio: ", "");
        }
        private string ExtractAudioFormat(string rawAudioFormat)
        {
            string[] parts = rawAudioFormat.Split(new string[] { ", " }, StringSplitOptions.None);
            return parts[0].Replace("Audio: ", "");
        }
        private string ExtractRawVideoFormat(string rawInfo)
        {
            string v = string.Empty;
            Regex re = new Regex("[V|v]ideo:.*", RegexOptions.Compiled);
            Match m = re.Match(rawInfo);
            if (m.Success)
            {
                v = m.Value;
            }
            return v.Replace("Video: ", ""); ;
        }
        private string ExtractVideoFormat(string rawVideoFormat)
        {
            string[] parts = rawVideoFormat.Split(new string[] { ", " }, StringSplitOptions.None);
            return parts[0].Replace("Video: ", "");
        }
        private int ExtractVideoWidth(string rawInfo)
        {
            int width = 0;
            Regex re = new Regex("(\\d{2,4})x(\\d{2,4})", RegexOptions.Compiled);
            Match m = re.Match(rawInfo);
            if (m.Success)
            {
                int.TryParse(m.Groups[1].Value, out width);
            }
            return width;
        }
        private int ExtractVideoHeight(string rawInfo)
        {
            int height = 0;
            Regex re = new Regex("(\\d{2,4})x(\\d{2,4})", RegexOptions.Compiled);
            Match m = re.Match(rawInfo);
            if (m.Success)
            {
                int.TryParse(m.Groups[2].Value, out height);
            }
            return height;
        }
    }
}

2.
Source of EncodedVideo.cs

namespace VideoEncoder
{
    public class EncodedVideo
    {
        public string EncodedVideoPath { get; set; }
        public string ThumbnailPath {get; set; }
        public string EncodingLog { get; set; }
        public bool Success { get; set; }
    }
 
}

3.
Source of VideoFile.cs

using System;
using System.IO;
 
namespace VideoEncoder
{
 
    public class VideoFile
    {
        private string _Path;
        public string Path
        {
            get
            {
                return _Path;
            }
            set
            {
                _Path = value;
            }
        }
        public TimeSpan Duration { get; set; }
        public double BitRate { get; set; }
        public string RawAudioFormat { get; set; }
        public string AudioFormat { get; set; }
        public string RawVideoFormat { get; set; }
        public string VideoFormat { get; set; }
        public int Height { get; set; }
        public int Width { get; set; }
        public string RawInfo { get; set; }
        public bool infoGathered { get; set; }
 
        public VideoFile(string path)
        {
            _Path = path;
            Initialize();
        }
        private void Initialize()
        {
            this.infoGathered = false;
            if (string.IsNullOrEmpty(_Path))
            {
                throw new Exception("Video file Path not set or empty.");
            }
            if (!File.Exists(_Path))
            {
                throw new Exception("The video file " + _Path + " does not exist.");
            }
        }
    }
}

4.
Source of QuickAudioEncodingCommands.cs

///
///
/// Ready made encoding commands for FFmpeg
/// Use when calling EncodeVideo commands as string encodingCommand
/// Add remove as you like
///
///
///
public class QuickAudioEncodingCommands
{
        //mp3
    public static string MP3128Kbps = "-y -ab 128k -ar 44100";
    public static string MP396Kbps = "-y -ab 96k -ar 44100";
    public static string MP364Kbps = "-y -ab 64k -ar 44100";
    public static string MP332Kbps = "-y -ab 32k -ar 44100";
 }

5.
Source of  QuickVideoEncodingCommands.cs

///
///
/// Ready made encoding commands for FFmpeg
/// Use when calling EncodeVideo commands as string encodingCommand
/// Add remove as you like
///
///
///
namespace VideoEncoder
{
    public class QuickVideoEncodingCommands
    {
        //-b
        static string LQVideoBitrate = "256k";
        static string MQVideoBitrate = "512k";
        static string HQVideoBitrate = "756k";
        static string VHQVideoBitrate = "1024k";
        //-ab
        static string LQAudioBitrate = "32k";
        static string MQAudioBitrate = "64k";
        static string HQAudioBitrate = "96k";
        static string VHQAudioBitrate = "128k";
        //-ar
        static string LQAudioSamplingFrequency = "22050";
        static string MQAudioSamplingFrequency = "44100";
        static string HQAudioSamplingFrequency = "44100";
        //-s
        static string SQCIF = "sqcif"; //128x96
        static string QCIF = "qcif"; //176x144
        static string QVGA = "qvga"; //320x240
        static string CIF = "cif"; //352x288
        static string VGA = "vga"; //640x480
        static string SVGA = "svga"; //800x600
 
    
        // todo
        //insert logo
        //
        //string LogoPath ="/Path/to/transparent/png";
        //string PositionX ="0";
        //string PositionY ="0";
        //string.Format("-vhook \"vhook/imlib2.dll -x {0} -y {1}  -i {2}\"", PositionX,PositionY,LogoPath);
 
 
 
        //flv
        public static string FLVLowQualityQCIF = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3} -f flv", LQVideoBitrate, LQAudioBitrate, LQAudioSamplingFrequency, QVGA);
        public static string FLVMediumQualityCIF = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3} -f flv", MQVideoBitrate, MQAudioBitrate, MQAudioSamplingFrequency, CIF);
        public static string FLVHighQualityVGA = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3} -f flv", HQVideoBitrate, HQAudioBitrate, HQAudioSamplingFrequency, VGA);
        public static string FLVVeryHighQualitySVGA = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3} -f flv", VHQVideoBitrate, VHQAudioBitrate, HQAudioSamplingFrequency, SVGA);
 
        public static string FLVLowQualityKeepOriginalSize = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -f flv", LQVideoBitrate, LQAudioBitrate, LQAudioSamplingFrequency, QVGA);
        public static string FLVMediumQualityKeepOriginalSize = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -f flv", MQVideoBitrate, MQAudioBitrate, MQAudioSamplingFrequency, CIF);
        public static string FLVHighQualityKeepOriginalSize = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -f flv", HQVideoBitrate, HQAudioBitrate, HQAudioSamplingFrequency, VGA);
        public static string FLVVeryHighQualityKeepOriginalSize = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -f flv", VHQVideoBitrate, VHQAudioBitrate, HQAudioSamplingFrequency, SVGA);
 
        //3gp
        public static string THREEGPLowQualitySQCIF = string.Format("-y -acodec aac -ac 1 -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3} -f 3gp", LQVideoBitrate, LQAudioBitrate, LQAudioSamplingFrequency, SQCIF);
        public static string THREEGPMediumQualityQCIF = string.Format("-y -acodec aac -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3} -f 3gp", MQVideoBitrate, MQAudioBitrate, MQAudioSamplingFrequency, QCIF);
        public static string THREEGPHighQualityCIF = string.Format("-y -acodec aac -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3} -f 3gp", VHQVideoBitrate, VHQAudioBitrate, HQAudioSamplingFrequency, CIF);
        //mp4
        public static string MP4LowQualityKeepOriginalSize = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -f mp4", LQVideoBitrate, LQAudioBitrate, LQAudioSamplingFrequency, QVGA);
        public static string MP4MediumQualityKeepOriginalSize = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -f mp4", MQVideoBitrate, MQAudioBitrate, MQAudioSamplingFrequency, CIF);
        public static string MP4HighQualityKeepOriginalSize = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -f mp4", HQVideoBitrate, HQAudioBitrate, HQAudioSamplingFrequency, VGA);
 
        public static string MP4LowQualityQVGA = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3} -f mp4", LQVideoBitrate, LQAudioBitrate, LQAudioSamplingFrequency, QVGA);
        public static string MP4MediumQualityCIF = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3} -f mp4", MQVideoBitrate, MQAudioBitrate, MQAudioSamplingFrequency, CIF);
        public static string MP4HighQualityVGA = string.Format("-y -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3} -f mp4", HQVideoBitrate, HQAudioBitrate, HQAudioSamplingFrequency, VGA);
 
        //WMV
        public static string WMVLowQualityQVGA = string.Format("-y -vcodec wmv2  -acodec wmav2 -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3}", LQVideoBitrate, LQAudioBitrate, LQAudioSamplingFrequency, QVGA);
        public static string WMVMediumQualityCIF = string.Format("-y -vcodec wmv2  -acodec wmav2 -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3}", MQVideoBitrate, MQAudioBitrate, MQAudioSamplingFrequency, CIF);
        public static string WMVHighQualityVGA = string.Format("-y -vcodec wmv2  -acodec wmav2 -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3}", HQVideoBitrate, HQAudioBitrate, HQAudioSamplingFrequency, VGA);
        public static string WMVVeryHighQualitySVGA = string.Format("-y -vcodec wmv2  -acodec wmav2 -b {0} -ab {1} -ar {2} -s {3}", VHQVideoBitrate, VHQAudioBitrate, HQAudioSamplingFrequency, SVGA);
 
        public static string WMVLowQualityKeepOriginalSize = string.Format("-y -vcodec wmv2  -acodec wmav2 -b {0} -ab {1} -ar {2}", LQVideoBitrate, LQAudioBitrate, LQAudioSamplingFrequency, QVGA);
        public static string WMVMediumQualityKeepOriginalSize = string.Format("-y -vcodec wmv2  -acodec wmav2 -b {0} -ab {1} -ar {2}", MQVideoBitrate, MQAudioBitrate, MQAudioSamplingFrequency, CIF);
        public static string WMVHighQualityKeepOriginalSize = string.Format("-y -vcodec wmv2  -acodec wmav2 -b {0} -ab {1} -ar {2}", HQVideoBitrate, HQAudioBitrate, HQAudioSamplingFrequency, VGA);
        public static string WMVVeryHighQualityKeepOriginalSize = string.Format("-y -vcodec wmv2  -acodec wmav2 -b {0} -ab {1} -ar {2}", VHQVideoBitrate, VHQAudioBitrate, HQAudioSamplingFrequency, SVGA);
 
    }
}

6.
Sample Usage

using System;
using VideoEncoder;
 
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        Encoder enc = new Encoder();
        enc.FFmpegPath = Server.MapPath("~/FFmpeg/ffmpeg.exe");
        VideoFile inputv = new VideoFile(Server.MapPath("~/WorkingFolder/SourceVideo.wmv"));
        string outputVPath = Server.MapPath("~/WorkingFolder/OutputVideo.flv");
        string saveThumbnailTo = Server.MapPath("~/WorkingFolder/OutputVideoThumbnail.jpg");
         
        // to get video thumbnail call
        enc.GetVideoThumbnail(inputv,saveThumbnailTo);
 
 
        // to encode video call
        EncodedVideo encoded = enc.EncodeVideo(inputv, QuickVideoEncodingCommands.FLVVeryHighQualityKeepOriginalSize, outputVPath, true);
        if (encoded.Success)
        {
            Response.Write(encoded.ThumbnailPath);
            Response.Write("<br>");
            Response.Write(encoded.EncodedVideoPath);
            Response.Write("<br>");
            Response.Write(encoded.EncodingLog);
        }
        else
        {
            Response.Write(encoded.EncodingLog);
        }
 
    }
}


Tham khảo:

http://jasonjano.wordpress.com/2010/02/09/a-simple-c-wrapper-for-ffmpeg/
http://nolovelust.com/post/Another-Simple-C-Wrapper-For-FFmpegCopyright © 2019 VietCloud Team